Noty prawneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s.1) – „RODO” - informujemy, że

I Podmiot odpowiedzialny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marek Bebłot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Bebłot ARTPOST w Sosnowcu, NIP: 6442214675, REGON: 273292560, zwany dalej: "Administratorem". Administrator jest wydawcą ogólnopolskiego, bezpłatnego dwumiesięcznika kulturalnego ArtPost wpisanego do Rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod pozycją 2706.

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Sławkowska 44, 41-216 Sosnowiec

Telefon: 509 397 969

E-mail: biuro@artpost.pl

II Przetwarzanie danych osobowych

  1. Podstawy i cel

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczania na podany adres poczty elektronicznej dwumiesięcznika ArtPost.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku przetwarzania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dystrybucja dwumiesięcznika ArtPost.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Państwa życzenia, w postaci otrzymywania elektronicznej wersji dwumiesięcznika ArtPost.

  1. Czas trwania

Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do zdezaktualizowania celu, dla którego są przetwarzane, odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania. W przypadku sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, jeżeli zajdą przesłanki wymienione w tym przepisie, dane będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się tych przesłanek.

III Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

  1. Dostęp i zmiany

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Administratora, żądania ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  1. Cofnięcie zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  1. Sprzeciw

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które dokonywane jest na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  1. Skarga do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

IV Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług – w szczególności podmiotom świadczącym usługi wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych, podmiotom zajmującym się doradztwem prawnym, księgowością, weryfikacją zgodności działania Administratora (audytorzy).

Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

******

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny jest na stronie: http://artpost.pl/.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ustalony przez Marka Bebłota, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Bebłot Artpost, zwanego dalej usługodawcą, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 344) określa:

 a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

a) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

b) serwis - system stron internetowych udostępniony na serwerze internetowym pod adresem http://artpost.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

c) Strony - usługodawca i usługobiorca;

d) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - prawo telekomunikacyjne;

e) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną;

f) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;
g) usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną;

h) usługodawca – Marek Bebłot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Bebłot Artpost, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadajacy NIP 6442214675 oraz REGON 273292560, adres do korespondencji: ul. Sławkowska 44, 41-216 Sosnowiec;

i) usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy następujące usługi:

a) usługi informacyjne;

b) usługi komunikacyjne;

2. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu.

§ 3. Zakres usług informacyjnych.

1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL przypisanej do serwisu, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne.

2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje:
a) ogólne informacje dotyczące usługodawcy i profilu jego działalności, informacje o osobach wskazanych przez usługodawcę do kontaktu;

b) informacje o bieżącej działalności prowadzonej przez usługodawcę, w tym dostęp do treści i egzemplarzy wydawanych numerach czasopisma „Artpost”,

c) informacje o koncertach, wydarzeniach kulturalnych i spotkanich,

d) informacje o aktualnościach związanych z działalnością bieżącą usługodawcy,

e) informacje o innych adresach internetowych prowadzonych i redagowanych przez usługodawcę, w tym treści zawierające bezpośrednie odesłani do tych adresów.

§ 4. Zakres usług komunikacyjnych

1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie usługobiorcy komunikacji z usługodawcą.

2. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje możliwość zapisania się na subskrypcję egzemplarzy czasopisma Artpost, w formacie pliku PDF;

b) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje możliwość zapytania o dostępność produktu, nawiązania współpracy lub uzyskania informacji o bieżącej dzialalności usługodawcy.

§ 5. Warunki świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
a) przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0.);

b) monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768;

c) włączona obsługa Java Script;

d) aktywne łącze, zapewniajace dostęp do sieci Internet;

e) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików w formacie PDF.

2. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu

i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem usługodawcy.
4. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, jeśli zostały umieszczone w serwisie w sposób bezprawny lub w wyniku uzyskania nieautoryzowanego dostępu, a usługodawca nie miał możliwości ich usunięca w najszybszym możliwym terminie.

§ 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.

3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem serwisu, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.

4. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia serwisu przez usługobiorcę, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

6. Jeśli usługobiorca korzysta z usługi polegającej na bezpłatnym udostępnieniu przez usługodawcę egzemplarza czasopisma „Artpost” w formacie pliku PDF za pośrednictwem adresu elektronicznego, usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania usługi poprzez skierowanie żądania na adres elektroniczny: biuro@artpost.pl

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług, a w szczególności z tytuł niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z winy usługodawcy na rzecz usługobiorcy;

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres usługodawcy lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: biuro@artpost.pl.

3. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą złożenia reklamacji.

4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 3 pozostawia się bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia się reklamującego.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) imię, nazwisko albo nazwę, oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego;

b) dokładne określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem roszczenia.

6. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych określonych w punkcie 5, a ich podanie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca wzywa reklamującego do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. Po upływie terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym poucza się reklamującego.
7. Usługodawca potwierdza otrzymanie reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że w tym terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.

8. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

9. Odpowiedź zawiera rozstrzygnięcie o uznaniu, lub odmowie uznania reklamacji, a w przypadku odmowy również uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.
4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:

a) zmian danych zawartych w ramach serwisu;

b) zmian parametrów technicznych serwisu;

c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu;

d) całkowitego wycofania serwisu w każdym czasie.

9. W zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.